درروز عروسی تان، بدرخشید!

تقریبا براهی همه ی ماپیش امده است که درعروسی هایی حضوریافته ایم که عروس خانم انچنان که بایدوشایدخنده رونبوده است.کاری که یک عروس ایده ال درروز چشن بایدانجام دهداین است که لبخندخاص وویژه ی خودرادرطول مراسم حفظ کند.خستگی ،افت فشار،استرس و…نبایدمانع شادبودن شمادرروز جشن باشد.به یاد داشته باشیدکه تمتم هزینه هابرای این انجام شده است که شمامثل یک ملکه درمجلس عروسی خودبدرخشیدونگاه های تحسین امیزمهمانان رابرانگیزید.علاوه برلبخندملیح بایدتوجه داشته باشیدکه خوشبویی نیزازدیگرظرافت های یک عروس به شمار می اید.حتما ازبهترین عطرهابرای روزمراسم استفاده کنیدتا اقای دامادمدام عطرخوش شمارادرکنارخوداستشمام کندوازداشتن چنین فرشته ای درکنارش بخودببالد.