تاریخ ارسال : ۹۴/۱۲/۰۲


photo_2017-07-29_11-28-05
خدمات ارایشی وبهداشتی پوست:

پاکسازی واماده سازی صورت قبل ازارایش:

چندعلت وجود داردکه باعث پیری وچین خوردگی پوست بدن می شود.
  1. قرارگرفتن پوست دربرابرشرایط بد جوی
  2. حمله ی میکروب هاکه به اب وهوامربوط می شود.
  3. باد،رطوبت،حرارت ونورخورشید
پس درحالت کلی انواع الودگی هامثل عرق،چربی،گردوخاک،دوده ونیزسلول های  مرده ی پوست،سطح پوست ما را اشغال کرده اند.برای داشتن یک پوست مناسب بایداقداماتی چهت پاکسازی پوست انجام دهیم تاقبل ازارایش صورت مامهیای پذیرفتن موادارایشی باشد.

ویتامین موجب می شودکه پوستی نرم ،صاف وشفاف داشته باشید.به طوری که هیچ گاه پوست بدن خشک وزبرنشود.انواع ویتامین می توانندپوست راجوان نگه دارندان رامحکم کنندوازجمع شدن زیادچربی جلوگیری به عمل بیاورند.

ویتامین به پوست شما نرمی ولطافت می بخشدومانع ایجاد زخم های عفونی می شود.

استفاده ی مناسب وبهینه ازنورافتاب رافراموش نکنیدالبته بهتراست قبل ازاینکه حمام افتاب بگیریدپوست خودراباسرکه وروغن زیتون چرب کنیدروغن زیتون اثرافتاب رابربدن بیشترمی کندوسرکه پوست رادربرابرسوختگی محافظت می کند.

استفاده ازعصاره ی گیاهی نیزبانفوذبروست اززشتی پوست وپیری ان جلوگیری می کنندوباعث افزایش سلول های سطحی ان می شوند.
 اب وصابون پوست رابه خوبی تمیزمی کنند.اماصابون رابایدبه وسیله ی اب به طورکامل ازروی پوست شست وتمیز کرد.

پاشیدن اب ولرم ونواختن ضربه هایی بانوک انگشتان همراه باروغن بادام باعث تقویت پوست شما خواهدشد.

پس ازشستشوی صورت باحوله اب اضافی رابگیریدودرحالی که هنوز نمناک است ازرطوبت دهنده ها استفاده کنید.

افرادی که پوست چرب دارند:

اگرصبح که ازخواب برمی خیزیدوپوست شمابرق میزندوبادست کشیدن به ان  احساس چربی می کنید پوست چربی داریدنگه داشتن ارایش برروی پوست چرب مشکل است پس باید پیش ازارایش ازلوسیون های مخصوص که مقدارچربی پوست راکاهش می دهنداستفاده کنیدوبرای تمیزکردن این نوع پوست ازاب و.صابون استفاده کنید.

افرادی که پوست خشک دارند:

این نوع پوست زبراست وزودپوسته پوسته می شود.اگرپوست شماخشک است ازموادپاک کننده برای تمیزکردن پوست استفاده کنید.ولی ازصابون های معمولی که پوست راخشک ترمی کنند.مصرف نکنید.ماساژ سبب تحریک پوست می شودومفیداست اما ما این کار رابایدبامقداری زیادی کرم مرطوب کننده یاروغن بادام انجام دهید.
افرادی که پوست مختلف دارند:

این نوع پوست به دو مراقبت احتیاج داردبخش های خشک پوست رابایدباپاک کننده های ویژه ی پوست خشک تمیزکردوهمیشه خشک نگه داشت.قسمت های چرب پوست راکه شامل پیشانی،بینی وچانه است بایدبا اب وصابون شست وازلوسیون ویژه ی پوست چرب استفاده کردتاجوش نزده ودردسرایجاد نکند.

Comments are closed.