ناخن

درباره پروژه

*خدمات ناخن

برای عروس خانم هادرآستانه ی مراسم عروسی ،بزرگترین دغدغه تعیین مدل آرایشی در روزعروسی است.

خانم های جوان برای میل به این منظورممکن است مدتی رابه تحقیق وبررسی مدل ها،شیوه ی کارآرایشگاه های مختلف وپرس وجوازاطرافیان بگذراند.برای اینکه درروز عروسی،آرایشی دلخواه وچهره ای تحسین شده بیابید،رعایت نکات آرایشی وبهداشتی زیرضروری به نظرمی رسد.

نکات آرایشی که یک عروس قبل ازروزعروسی بایدبداند:

به زیبایی دندان های خودرسیدگی کنید.یک عروس شایسته بایدیک لبخندزیباودلکش داشته باشد.دندان های سفیدوسالم لبخندهای شمارانمکین وجذاب می نماید.

اقدام به زیباسازی پوست صورت وبدن خودبکنید.

برای رفع لک ها،جوش هاوهرنوع زائده ای به موقع اقدام کنید.

اگرقصدرنگ کردن مووابروهایتان راداریدحداقل یک ماه قبل بایداقدام کنیدتارنگ موی شماتثبیت شده وحالت زیبایی به خودبگیرد.

آرایشگرخودرادرزمان بندی مناسب انتخاب کرده وجهت مشاوره وگرفتن راهکارهای مناسب به وی مراجعه کنید.مطمئناامروزه باتغییررسم هاوسنت های قدیمی،عروس خانم هاباآگاهی بیشتری خودرابرای مراسم عروسی مهیامی کنندودراین میان مشاوره گرفتن ،ترمیم پوست ومراقبت های مناسب قبل ازمراسم،لازم وضروری به نظرمی رسد.

لیستی ازنکات باالویت بندی درست کنید

بری اینکه تمام کارهای مربوط به عروسی،قبل ازموعودمقررومنظم ودقیق انجام شودلازم است یک دفتریادداشت برداشتهد وتمام کارهای مهم رافهرست کنیدبه یاد داشته باشیدکه برای هرکاری زمان بندی مناسبی درنظربگیریدوپس ازانجام شدن تیک ان رابزنید.برای انجام کاهای مختلف نیازبه همراهی دوستان ونزدیکان خوددارید.کسانی که درلحظه های حساس ضمن دادن ارامش به شمادرانجام کارهای مختلف کمک حال شماباشندوبتوانندکارهای محول شده رابه نحواحسن انجام دهند.

اطلاعات پروژه

  • آدرس سایت :