آرایش ویژه

درباره پروژه

نکات آرایشی که یک عروس قبل ازروزعروسی بایدبداند:

به زیبایی دندان های خودرسیدگی کنید.یک عروس شایسته بایدیک لبخندزیباودلکش داشته باشد.دندان های سفیدوسالم لبخندهای شمارانمکین وجذاب می نماید.

اقدام به زیباسازی پوست صورت وبدن خودبکنید.

برای رفع لک ها،جوش هاوهرنوع زائده ای به موقع اقدام کنید.

اگرقصدرنگ کردن مووابروهایتان راداریدحداقل یک ماه قبل بایداقدام کنیدتارنگ موی شماتثبیت شده وحالت زیبایی به خودبگیرد.

آرایشگرخودرادرزمان بندی مناسب انتخاب کرده وجهت مشاوره وگرفتن راهکارهای مناسب به وی مراجعه کنید.مطمئناامروزه باتغییررسم هاوسنت های قدیمی،عروس خانم هاباآگاهی بیشتری خودرابرای مراسم عروسی مهیامی کنندودراین میان مشاوره گرفتن ،ترمیم پوست ومراقبت های مناسب قبل ازمراسم،لازم وضروری به نظرمی رسد.

اطلاعات پروژه

  • آدرس سایت :