آرایش ویژه

نکات آرایشی که یک عروس قبل ازروزعروسی بایدبداند: به زیبایی دندان های خودرسیدگی کنید.یک عروس شایسته بایدیک لبخندزیباودلکش داشته باشد.دندان های سفیدوسالم لبخندهای شمارانمکین وجذاب می نماید. اقدام به زیباسازی پوست صورت وبدن خودبکنید. برای رفع لک ها،جوش هاوهرنوع زائده ای به موقع اقدام کنید. اگرقصدرنگ کردن مووابروهایتان راداریدحداقل یک ماه قبل بایداقدام کنیدتارنگ موی […]

مشاهده مطلب